Shubi - Stichting voor het Dove Kind in Tanzania.

Shubi

Over Shubi

English version (PDF)

Inleiding

Beleidsplan

Jaarverslag

Financiën

De documenten voor de financiële afrekening:

Stichting Shubi bestaat uit een aantal Nederlandse en Tanzaniaanse vrijwilligers die, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs in Dar es Salaam, hulp bieden aan scholen voor dove en slechthorende kinderen in Tanzania.

Het project Hulp aan dove en slechthorende kinderen is gestart in 1991. Stichting Shubi is opgericht in 1993 en is sindsdien op 12 scholen, verspreid over het hele land, activiteiten gestart. De hulp die de stichting biedt heeft betrekking op hoorrevalidatie en audiologische techniek, communicatie en audiologische zorg.

Missie

Stichting Shubi wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van slechthorende en dove kinderen in Tanzania

Doelstelling

Stichting Shubi wil de zorg bevorderen voor doven en slechthorenden in het algemeen en in het bijzonder voor de kinderen in Tanzania door middel van:

Belang

Dove kinderen in Tanzania worden, ondanks afschaffing van het lesgeld in 2001, helaas nog steeds uitgesloten van onderwijs. Een schatting is, dat er 25.000-40.000 dove kinderen zijn in Tanzania, waarvan slechts 2000-2500 naar speciaal onderwijs gaan. Stichting Shubi weet uit ervaring, dat er op deze scholen vaak gecommuniceerd wordt door middel van gesproken taal of door Swahili ondersteund met gebaren en in sommige gevallen gebarentaal. Stichting Shubi wil voorwaarden scheppen om dove en slechthorende kinderen betere kansen te geven in het onderwijs.

Ownership & partnership

Voor duurzaamheid is het van belang dat Stichting Shubi:

Partner

Patandi's Teacher College (PTC) en afgevaardigden van stichting Shubi hebben in 2012 een Memorandum of Understanding opgesteld. Er is afgesproken dat Shubi een training organiseert voor tutoren van PTC (teach to teach) en voor de certificate studenten van PTC. PTC regelt en betaalt het verblijf en accommodatie voor de training. Shubi regelt en/of betaalt de benodigde apparatuur en transport- en materiaalkosten voor de vrijwilligers.

Patandi Teachers' College (PTC)

PTC heeft in februari 2010 het verzoek (PDF) aan Stichting Shubi gedaan de leraren te ondersteunen door middel van jaarlijkse trainingen. PTC zal de voorwaarden voor een training verzorgen.

Beleidsplan 2014-2019

Dit zijn de hoofdpunten uit het beleidsplan:

Beloningsbeleid

Stichting Shubi beoogt haar middelen in te zetten voor het bereiken van haar doelstellingen. Gemaakte onkosten die direct ten bate komen van de activiteiten van Shubi worden in overleg met de penningmeester vergoed. Arbeidsloon noch derving van inkomen uit gemiste arbeid worden door Shubi vergoed.

Fondsenwerving

Stichting Shubi ontplooit verschillende vormen van fondsenwerving, passend bij de doelstellingen van de stichting en de planning van missies.

Fondsenbeheer

Stichting Shubi heeft een penningmeester, die namens de stichting de uitgaven en inkomsten beheert. Het bestuur wordt geïnformeerd tijdens vergaderingen en fiatteert de begrotingen voorafgaand aan de training. Het bestuur controleert de jaarafrekening.

Besteding van vermogen

In het verleden is er een vermogen opgebouwd onder andere uit meerjarige subsidies. De laatste jaren is er reserve ontstaan, omdat het bestuur kritisch was. Zij wilde hulp bieden aan vraaggerichte projecten. Shubi heeft als streven gesteld dat er een overeenstemmingsverklaring aanwezig is tussen de stichting en de partnerorganisatie die geaccordeerd is door het ministerie van onderwijs in Tanzania. Wisseling van management heeft geleid tot vertraging in het maken van afspraken. Tevens is het gelukt om meer aan kostendeling te doen, wat heeft geleid tot kostenbesparing. In principe wordt jaarlijks minimaal 1 keer een grote training gegeven. Shubi vergoedt kosten van vrijwilligers naar de trainingslocatie en verblijfskosten waar de ontvangende partner niet in voorziet. Als er Tanzaniaanse vrijwilligers worden ingezet, dan wordt rekening gehouden met landelijk geldende vergoedingsregels en wordt onderhandeld naar redelijkheid. Nederlandse vrijwilligers ontvangen in Nederland geen vergoeding voor reiskosten.

Bestuur

Julius Spit, voorzitter van Stichting Shubi. In 2006 bezocht ik voor het eerst Tanzania en heb ik dovenscholen en het land van dichtbij leren kennen. Tot dan toe had ik in mijn opleiding Kartografie - Fysische Geografie en beroepsmatig in projecten bij de overheid slechts beperkte raakvlakken met het werk van de stichting Shubi. Echter, sinds 2007 ben ik werkzaam in het onderwijs als docent aardrijkskunde en NLT op een middelbare school en is mijn hart voor het onderijs sneller gaan kloppen. Binnen het bestuur maak ik gebruik van mijn bestuurlijke ervaring uit projectmatig werk en uit de oudercommissie van een cluster kinderdagverblijven dat ik voorzit.

Irmy Caspers penningmeester

Wil Valk-Romein secretaris. In 2008 ben ik actief bij Shubi als vrijwilliger begonnen. Tijdens de jaarlijkse trainingen neem ik het vak audiologie voor mijn rekening. In 2012 ben ik met Diana van Diemen actief betrokken geweest bij het vaststellen van een nieuw memorandum of understanding. Hierna heb ik mij ook aangesloten bij het bestuur. In Nederland werk ik als bachelor audioloog bij het Pento audiologisch Centrum te Assen. Hier ben ik o.a. ook verantwoordelijk voor de contacten met externe instellingen waar wij gehooronderzoeken verrichten.

Suzanne Jansen-Spit. Sinds 2007 ben ik bestuurslid van stichting Shubi. Inhoudelijk houd ik me bezig met de coördinatie van de trainingen die de vrijwilligers van Shubi geven in Tanzania. Als student logopedie reisde ik in 1997 twee weken mee met een team van Shubi. Ik voerde 3 maanden lang mijn afstudeerproject uit op een school voor doven in Tabora in Tanzania. En ik ondersteunde 3 weken tijdens een training van Shubi op Patandi TTC. In 1999 ging ik als vrijwilliger voor het eerst als tutor mee tijdens een cursus en er volgden er meer. In Nederland werk ik als logopediste op Signis, een school voor kinderen met auditieve en communicatieve problemen. Ook ben ik docent aan de opleiding logopedie aan de Hogeschool Utrecht.


© Stichting Shubi